پاکیما
  • آدرس: بلوار نخبگان،نبش نسیم ۵،پلاک ۱۷۲،واحد ۷
  • شماره تماس: 09938772300

 

  • آدرس: بلوار نخبگان،نبش نسیم ۵،پلاک ۱۷۲،واحد ۷
  • شماره تماس: 09938772300